Abonelik sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

İsim : ……………………………………………………………………………………

Adres : ………………………………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………….

B.‘SATICI’ ; (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Ünvanı: HMS Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.

Adresi: Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare Binası ve Kuluçka Merkezi
4.Binası Dış Kapı No:67/A İç Kapı No:12 38039 Melikgazi; Kayseri Erciyes VD 4630597806

Telefon: 0-552- 651 00 50

Eposta: info@healthmobilesoftware.com

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu,

HIZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden SATICIyı,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SITE: SATICI ’ya ait internet sitesini,

SIPARIS VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI ‘ya ait internet sitesi üzerinden ve/veya SATICI’nın satış ekibi ile yüz yüze görüşmesinde birebir talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLESME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya yüz yüze/ internetten siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri SATICI ‘ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

4.2 Sözleşme konusu mal ya da hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Auto Train Brain yazılım kullanımı aboneliği (maksimum 3 kullanıcı) ve 1 adet EEG başlığı kiralaması/satın alınması (başlığın kiralama veya satın alma mı olduğu, yazılım aboneliğinin süresi faturanın üzerinde yazmaktadır)

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’nın verdiği sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, kağıt üzerinde gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi kağıt üzerinde teyit etmesi, satış sözleşmesinin imzalanmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, EEG başlığın yurtdışından ısmarlanması ve 30-60 gün içerisinde ALICI’ya ulaştırılması, başlığın kullanıcıya ulaşmasını takiben aboneliğin online olarak başlaması ile ALICI’nın kullanımına sunulur. EEG başlık yurtdışından geldiği için zaman zaman teslimatta gecikmeler yaşanabilmektedir. Malın teslim süresi ile ilgili bilgiler, ALICI’ya bilgi notu olarak iletilecektir.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşme konusu yazılımın 1(bir) yıl içerisinde 1095 (bin doksan beş) kez kullanım için garantili olduğunu teyit eder. Yazılımın çalışması için gerekli başlık için üretici firması tarafından 6 aylık sınırlı sorumluluk garantisi verilmektedir. Başlığın kötü kullanımından doğan hasarı  üretici firma garanti kapsam dışı bırakmaktadır. Başlığın kullanıcı tarafından kötü kullanılması ve hasar alması garanti kapsamı dışındadır. ALICI, kullanımdan kaynaklı hasarların SATICI tarafından iyileştirilmesi ve tamiri için, başlığın değişimi için ek ücret ödeyeceğini, hasarlı başlığın üretici firma tarafından değişimi için gereken sürede tedaviye ara verilebileceğini kabul eder.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu satış sözleşmesini kabul edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, yazılım kullanım aboneliği bitiminde, ya abonelik uzatımı için ek paket satın alacak, ya da kiralamışsa EEG başlığını çalışır bir şekilde SATICI’ya kargolayacak ve aboneliğini bitirecektir. ALICI, bu satış sözleşmesi ile EEG başlığını eğer kiralamışsa kullanımı bitince hasarsız olarak iade edeceğini, oluşan maddi kayıpların bedelini ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.10. ALICI, ürünü kullanmaya başladıktan belli bir süre sonra ürünü iade etmek isterse, ATB başlık kiralaması ve yazılım kullanım aboneliği aldıysa, öncelikle başlığı hasarsız bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir. Başlıkta oluşan kullanıcı kaynaklı hasarlar ek ücrete tabidir. Ürünün müşteride kaldığı gün sayısına tekabül eden meblağ hesaplanıp toplam ödenen ücretten geri kalan bakiye müşteriye maksimum 14 gün içerisinde iade edilecektir. ALICI, ATB başlık satın alma ve yazılım kullanım aboneliği aldıysa, sadece yazılım bölümünün ücreti, müşteride ürünün kaldığı gün sayısına tekabül eden meblağ hesaplanıp toplam yazılım için ödenen ücretten geri kalan bakiye müşteriye maksimum 14 gün içerisinde iade edilecektir. SATICI, müşterinin kullandığı başlıkları kullanım süresinin sonunda o günkü şartlarda belirlenecek piyasa 2. el fiyatı ile satın alabilir. Ancak bu durum, başlığın durumuna ve SATICI’nın başlığı satın alma isteğine bağlıdır.

5.11. ALICI, başlık kiralama ve yazılım kullanımı aboneliklerinde, kendisine verilecek olan başlığın yeni veya ikinci el olabileceğini kabul eder.

5.12. ALICI, 16 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder.

5.13. SATICI, bu ürünün herhangi bir hastalığı  ve beyin durumunu tedavi edici olduğunu iddia etmez. SATICI, bu yazılımın herhangi bir tedavi amaçlı kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan ve yan etkiden sorumlu tutulamaz. Bu ürünün 7-10 yaş arası disleksili çocuklar üzerinde klinik çalışması tamamlanmıştır ve kısa süreli baş ağrısı haricinde yan etki bildirilmemiştir. ALICI, disleksi haricindeki durumlar için doktorunun yazdığı reçete ile bu ürünü aldığını ve onun gözetiminde, tavsiye edilen şekilde ve sürede kullanacağını taahhüt eder. Epilepsi, depresyon, eşlik eden ilaç kullanımı, otizm durumlarında mutlaka doktor gözetimi gerekmektedir. Bu durumların var olduğunun SATICI ile paylaşılmaması ve doktor gözetiminde kullanılmaması durumunda ortaya çıkacak her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

5.14. ALICI, eğer kullanıcıda metabolizma problemleri (örnek: yeme problemleri, gluten/süt v.b. intolerans, çölyak, alerjiler, insülin direnci, hipertansiyon, tip 2 diyabet, tiroid problemleri, inflamasyon v.s.) varsa ve bu metabolizma problemleri uygun tıbbi tedavi/diyet ile kontrol altına alınmazsa, ürün kullanımından sonra oluşan olumlu gelişmelerin, zamanla gerileme ihtimalinin bulunduğunu, bu sebeple doktor kontrolünde bu problemleri eş zamanlı çözmesinin /kontrol altına almasının kendi sorumluluğunda olduğunu, SATICI’nın olumlu gelişmelerde doğabilecek gerilemeden dolayı sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

5.15.Auto Train Brain, özel eğitimle birlikte kullanılabilir, özel eğitimle birlikte kullanıldığında etki seviyesi en yüksek dereceye çıkmaktadır.

5.16. Auto Train Brain’den verim alınabilmesi için haftanın minimum 3 günü yarım saat, maksimum haftada 14 kez yarım saat kullanılmalıdır. Günde maksimum 2 kez, sabah yarım saat ve öğleden sonra yarım saat şeklinde kullanılabilir. Hayata yansımaları 60- 90 seans sonra oluşmaktadır. Bu kullanımın dışına çıkılması sonucunda oluşabilecek her türlü durum ALICI’nın sorumluluğundadır.

5.17. Auto Train Brain yazılımı, şu an sadece Android telefonlarda Android sürümü 7.0 ve üstü çalışmaktadır, telefonda 2GB RAM, bluetooth, wi-fi ve GPRS bağlantısı olması gerekmektedir. EMOTIV APP Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Tab A7, Xiaomi Redmi Note 8 v.b. üzerinde problemsiz çalışmaktadır. Diğer telefonlar ve tabletler için hello@emotiv.com’dan bilgi alınmalıdır. ALICI, yazılımı almadan önce bu özelliklere sahip bir telefonu ya da tableti olduğunu kabul eder.

5.18. Ürünümüz, self servis olarak tasarlanmıştır. Internette kullanım kılavuzumuz ve kurulum videolarımız bulunmaktadır. ALICI, başlık eline ulaştığında self servis olarak ürünü telefona kurup kullanacağını kabul eder. Ürünü kurmada/kullanmada yaşayacağı güçlükleri yüz yüze görüşme ile çözmek istediğinde, SATICI tarafından verilen yüz yüze destek ek ücrete tabidir.

5.19. Ürünümüzden beklenen faydanın disleksili çocuğun hayatına yansıması için, eş zamanlı olarak ATB özel eğitim uygulaması ile ve akademik örgün eğitimle de desteklenmesi uygun olacaktır.

5.20. Ürün kiralamalarda, SATICI depozito talep edebilir. Kullanım sonunda, ürün teslim edildiğinde, teknik servis gerekli kontrolleri yapacak ve cihazın tümüyle çalıştığını onayladıktan sonra 1 hafta içerisinde, ALICI’nın hesabına ilgili meblağ hesaplanarak yatırılacaktır.

5.21. Ürün kiralamalarda, abonelik süresi bitimini takip eden 1 hafta içerisinde başlık SATICI’ya kargolanacaktır. Başlığın geri gönderiminde gecikme yaşanırsa, gecikme faizi oluşacaktır ve ALICI’ya bu meblağ yansıtılacaktır.

6. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu  SATICI olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini

bildiririz.

6.1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kullanıcı AdıKullanıcıyı betimleyen, ancak kimlik bilgisi içermeyen alfenümerik alan adı
Doğum tarihiKullanıcının doğum tarihi
CinsiyetiKullanıcının cinsiyet bilgisi

6.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE İSTİYORUZ?

SATICI olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve SATICI’nın meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.
 

SATICI tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Sizinle kuracağımız kullanıcı hizmet ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;

 • nörogeribildirim eğitim aktivitesi
 • EEG ölçüm verileri

bilgilerini saklıyoruz.

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

6.3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz anonim olarak, farklı beyin durumları için yeni tedavi yöntemleri oluşturabilmek anlamında, uzman doktorlarla paylaşılabilir, üzerinde analiz gerçekleştirilebilir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, güvenliği ve hızı yüksek global bir veritabanında tutulması amacıyla AWS üzerine aktarılmaktadır ve sağlık alanında yeni buluşlar ve tedaviler gerçekleştirilmesi amacı ile anonim verisi  olarak kullanılabilir. 

6.4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

6.4.1. HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • SATICI’nın hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, SATICI’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) SATICI’dan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin SATICI için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan SATICI bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak SATICI’mıza yapılacak başvurular, formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla ya da
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak SATICI kayıtlı info@healthmobilesoftware.com elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
• Başvuru Sahibi’nin SATICI’ya daha önce bildirdiği ve SATICI’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu SATICI’nın internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle SATICI’ya teslim etmeniz gerekmektedir. SATICI tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre SATICI tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin SATICI’ya kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde SATICI’ya  kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

7. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KULLANICI AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu  SATICI; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

7.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle SATICI’nın verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 

Kullanıcı AdıKullanıcıyı betimleyen, ancak kimlik bilgisi içermeyen alfenümerik alan adı
Doğum tarihiKullanıcının doğum tarihi
CinsiyetiKullanıcının cinsiyet bilgisi


7.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, güvenliği ve hızı yüksek global bir veritabanında tutulması amacıyla AWS üzerine aktarılmaktadır ve sağlık alanında yeni buluşlar ve tedaviler gerçekleştirilmesi amacı ile anonim verisi olarak kullanılabilir. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI; mal satışına ilişkin sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması (paketinin açılmamış olması) şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

8.2.1. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri IADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2.İade formu,

8.2.3. İade edilecek ürünlerin  eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mali iade almakla yükümlüdür.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

9. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI: HMS Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.

ALICI: ……………………………………………………………………………………

TARIH: …………………………………………………………………………………………